BIP - Zespół Szkół Nr 3 w Chorzowie

BIP - strona główna
Zespół Szkół Nr 3 w ChorzowieZespół Szkół Nr 3 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIA

Treść strony

wersja do druku
REGULAMIN NABORU

                        REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

                                   W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3

                                               W CHORZOWIE, UL. 3 MAJA 16

 

 

            Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór, z zastosowaniem przejrzystych kryteriów i równego dostępu do pracy oraz weryfikację kandydatów na pracowników według kryterium fachowości.

 

Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji pracowników i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

                                                                       § 1.

 

                        Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy.

 

 1. Decyzję  o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie w oparciu o rzeczywiste potrzeby placówki.
 2. Nowotworzone stanowiska pracy wymagają dokonania analizy skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia.

 

                                                                       § 2.

 

                                                           Komisja Rekrutacyjna

 

 1. Procedurę na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadza Komisja Rekrutacyjna

w składzie :

 

1)       dyrektor Zespołu

2)       pracownik administracji szkoły

3)       osoba pełniąca funkcje kierowniczą w szkole.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna działa aż do zakończenia procedury naboru.
 2. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie procedury rekrutacji, aż do wyboru kandydata najlepiej spełniającego wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
 3. Protokołowanie posiedzeń Komisji wykonuje jeden z członków Komisji.
 4. W skład Komisji nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby kandydującej do pracy albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.
 5. O zaistnieniu przesłanki, o której mowa w ust. 5 członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie i nie uczestniczy w pracach Komisji.
 6. Członek Komisji Rekrutacyjnej zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób kandydujących na wolne stanowisko, uzyskanych w czasie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

                                                                       § 3.

 

                                                           Etapy  naboru

 

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
 3. Wstępna selekcja kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
 5. Selekcja końcowa kandydatów : rozmowa kwalifikacyjna a w razie trudności

      z wyłonieniem kandydata test kwalifikacyjny przygotowany przez pracownika    administracji Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie i przedłożony do      akceptacji Dyrektorowi.

 1. Wybór najlepszego kandydata.
 2. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.
 3. Podjęcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie decyzji o zatrudnieniu i zawarciu stosunku pracy.
 4. Ogłoszenie wyników naboru w BIP.

 

                                                                 § 4.

 

                  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

 

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska  urzędnicze umieszcza się obligatoryjnie na stronie internetowej Szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej BIP www.zs3.bip.chorzow.eu/  i na tablicy ogłoszeń na korytarzu ( parter )  Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska  zawiera :

1)  nazwę i adres jednostki ;

2)  określenie wolnego stanowiska;

3)  wymiar czasu pracy i rodzaj umowy;

4)  informację o warunkach pracy na danym stanowisku oraz informację, czy  

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

5) określenie wymagań niezbędnych  na tym stanowisku ;

6)     wskazanie zakresu obowiązków i wymagań dodatkowych;

7)     charakterystyką dodatkowych wymagań na stanowisku ;

8)     wskazanie wymaganych dokumentów,

9)     określenie terminu, miejsca i formy składania dokumentów.

 1. Czas publikacji ogłoszenia w BIP  www.zs3.bip.chorzow.eu  i  tablicy ogłoszeń na korytarzu  ( parter )  wynosi  nie mniej niż 10 dni kalendarzowych.
 2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP www.zs3.bip.chorzow.eu  i  tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym (parter) Zespołu Szkół Specjalnych nr 3.

 

 1. Projekt ogłoszenia o naborze przygotowuje pracownik administracji i przedstawia go do akceptacji Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.

                                                                 § 5.

 

                             Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

 1. Po ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się :

1)       uwierzytelniona przez kandydata kopia dowodu osobistego ;

2)       list motywacyjny i CV ( życiorys zawodowy ) ;

3)       uwierzytelnione przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy ;

4)       zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ;

5)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)       oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,

7)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

8)       oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej;

9)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stopniu niepełnosprawności ( o ile posiada) uwierzytelnione przez kandydata.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie są przyjmowane tylko po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.
 2. Wymienione dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3, 41-500 Chorzów, ul. 3 Maja 16 w kopercie zamkniętej, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko ………………….. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie, ul. 3 Maja 16”.

 

                                                                 § 6.

 

                  Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

 

 1. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3.
 2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji

z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

 

 

 

 

                                                                       § 7.

 

                        Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

 

 1. Po upływie terminu składania aplikacji, określonego w ogłoszeniu o naborze

i wstępnej selekcji informacja o wyniku naboru i terminie rozmowy kwalifikacyjnej jest upowszechniana przez  umieszczenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne w BIP  www.zs3.bip.chorzow.eu   i na tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym (parter) w Zespole Szkół Specjalnych nr 3.

 1. Lista o której mowa w ust. 1 zawiera indywidualne numery każdej oferty.
 2. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowi informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 

§ 8.

 

                                               Selekcja końcowa kandydatów

 

 1. W toku postępowania kwalifikacyjnego, sprawdzeniu podlegają w szczególności : wiedza, predyspozycje oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 2. Na selekcję końcową składa się rozmowa kwalifikacyjna, a w razie trudności z wyłonieniem kandydata test kwalifikacyjny przygotowany przez pracownika administracji Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie i przedłożony do akceptacji Dyrektorowi Zespołu.
 3. Do rozmowy kwalifikacyjnej zapraszanych jest nie więcej niż 5 osób, których aplikacje są najbliższe  wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.
 4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja informacji zawartych w aplikacji, a także zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 5. Rozmowę kwalifikacyjna przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
 6. Każdy członek Komisji zadaje pytania i ocenia je oddzielnie na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz udzielonych przez kandydata odpowiedzi na zadane pytania.
 7. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przydziela kandydatowi punkty w skali od 1 do 5, gdzie 1 pkt oznacza, że kandydat nie odpowiada oczekiwaniom, a 5 pkt oznacza, że kandydat w pełni odpowiada oczekiwaniom.
 8. Wszystkim kandydatom zaproszonym do rozmowy kwalifikacyjnej należy zadać te same lub podobne ( w ramach tego samego zakresu tematycznego) pytania.
 9. Indywidualne wyniki oceny kandydatów sporządza się na formularzu „Karta oceny kandydata”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 10. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej następuje wymiana poglądów członków Komisji i dyskusja, a następnie Komisja Rekrutacyjna dokonuje zbiorczego zestawienia ocen kandydata na formularzu „Karta rekrutacyjna”, stanowiącym Załącznik nr 2 do regulaminu i wybiera kandydata, który w selekcji końcowej otrzymał największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
 11. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów przeprowadza się test kwalifikacyjny.

 

                                                          

 

 

§ 9.

 

                                   Protokół z przeprowadzonego naboru

 

 1. Z przeprowadzonej procedury naboru sporządzany jest protokół.
 2. Protokół zawiera w szczególności :

1)       określenie stanowiska urzędniczego, na który prowadzony był nabór,

2)       ogólną liczbę kandydatów,

3)       imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych

w ogłoszonym naborze wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych,

4)       liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne

5)       informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,

6)       imię i nazwisko wybranego kandydata,

7)       uzasadnienie dokonanego wyboru,

8)       skład komisji przeprowadzającej nabór.                       

 

                                                     § 10.

 

                                    Zatrudnienie kandydata

 

1.     Wybranego kandydata Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie zatrudnia na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

2.     Po okresie, o którym mowa w ust. 1  Dyrektor Zespołu może drugi raz zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

3.     Po wyczerpaniu okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, po upływie których stwierdzona została przydatność kandydata na dane stanowisko pracy zawierana jest umowa o prace na czas nieokreślony.

4.     Warunki pracy i płacy dla wybranego kandydata ustala Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz Regulaminu wynagradzania pracowników administracyjno – obsługowych obowiązującego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.

                                                     § 11.

 

                             Informacja o wynikach naboru

 

1.     Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym (parter) w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 oraz opublikowana w BIP www.zs3.bip.chorzow.eu przez okres co najmniej 3 miesięcy

2.     Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera :

1)       nazwę i adres jednostki,

2)       określenie stanowiska urzędniczego,

3)       imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

4)       uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia  naboru na stanowisko.

 

3.     Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu

3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, po rozstrzygnięciu postępowania rekrutacyjnego, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych

w protokole z tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4.     Niezależnie od czynności o których mowa w ust. 1 – 3,  Dyrektor informuje wszystkich kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne o wynikach naboru.

                                                           § 12.

 

                                   Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi           

 

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, wyłonionego w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, są przechowywane przez okres 3 miesięcy, następnie ulegają zniszczeniu.

 

                                                                 § 13.

 

                                                Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania w przypadku :

 

1)       naboru pracowników Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie na stanowiska obsługi, który odbywa się w trybie analizy złożonych ofert ;

2)       zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

a także organizowania w Zespole szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie staży absolwenckich ;

3)       przesunięć i awansowania pracowników już zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych  na inne stanowisko administracyjne.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 08 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)

 

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie

ul. 3 Maja 16” z dnia 13.01.2010r.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2012r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 3

                       w Chorzowie

     Bożena Piworowicz

Załącznik Nr 1

 

 

                                         KARTA  OCENY  KANDYDATA

 

                                                                 K ……

 

 

Lp.

 

P y t a n i a

 

Ilość punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma punktów :

 

 

 

                                                                                        ......................................................

                                                                                                    ( podpis oceniającego)

Skala ocen :

 

5 pkt – w pełni odpowiada oczekiwaniom

4 pkt – spełnia oczekiwania w stopniu dobrym

3 pkt – spełnia oczekiwania w stopniu zadowalającym

2 pkt – spełnia oczekiwania tylko częściowo

1 pkt – nie odpowiada oczekiwaniom

                                                                                                   

 

      Załącznik Nr 2

 

                                         KARTA  REKRUTACYJNA

 

 

Stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja

 

.......................... Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie

 

 

 

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko

Symbol kandydata

 

K1

 

K2

 

K3

 

K4

 

 

K5

 

                                         Ocena spełnienia wymagań

Kryteria

K1

K2

K3

K4

K5

Wykształcenie

 

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 

 

 

 

 

Posiadane dodatkowe informacje o kandydacie

 

 

 

 

 

Średnia ilość punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania od wszystkich członków komisji

 

 

 

 

 

RAZEM :

 

 

 

 

 

 

                  Kandydat. który uzyskał największą ilość punktów

Imię i nazwisko

Suma punktów

 

 

 

 

...............................

      ( data )

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej :                  ..................................

Członek Komisji Rekrutacyjnej :                                          ..................................

Członek Komisji Rekrutacyjnej                                            ..................................

 

Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie

 1. Zatwierdzam wybór…….. tak – nie *
 2. Przeprowadzić test kwalifikacyjny – tak  -  nie *
 3. Przeprowadzić kolejny nabór – tak  - nie *

 

Chorzów, dnia ..................... 20    ..... r.                                        …………………………..

*niepotrzebne skreślić                                                              pieczęć i podpis dyrektoraosoba odpowiedzialna za treść: DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ, dnia: 2012-06-25
utworzony: 25-06-2012 / modyfikowany: 25-06-2012
wprowadził(a): Beata Wiślińska
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zespół Szkół Nr 3 w Chorzowie 2018, kontakt: zsschorzow@o2.pl