BIP - Zespół Szkół Nr 3 w Chorzowie

BIP - strona główna
Zespół Szkół Nr 3 w ChorzowieZespół Szkół Nr 3 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót OGŁOSZENIAOGŁOSZENIE O PRACY

Treść strony

wersja do druku
KONKURS NA REFERENTA

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH Nr 3 w CHORZOWIE

OGŁASZA KONKURS NA URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY -  REFERENT

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie

1.NAZWA I ADRES JEDNOSTKI  :

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

ul. 3 Maja 16

41-500 Chorzów

Telefon : ( 32 ) 2 410- 337 Fax : (32) 348 13 17

 

2.OKREŚLENIE WOLNEGO STANOWISKA        -         referent

3.OKREŚLENIE  WYMAGAŃ  ZWIĄZANYCH   ZE STANOWISKIEM

Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy :

 Pełny etat ( 40 godz. tygodniowo )  od 01 września  2012 r. – umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

Warunki pracy:

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych

 i szkodliwych warunków pracy. Istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy i bariery architektoniczne w dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

1)       posiada obywatelstwo polskie,

2)       wykształcenie średnie ogólnokształcące lub wyższe  ekonomiczno-administracyjne,

3)       nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane

 z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

5)       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6)       posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7)       posiada dobrą umiejętność obsługi komputera ( programy biurowe Microsoft Office ).

 

CHARAKTERYSTYKA  DODATKOWYCH  WYMAGAŃ  NA  STANOWISKU

1. Znajomość zagadnień :

·         znajomość organizacji i zasad pracy jednostek oświatowych,

·         znajomość przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o Systemie Oświaty, Kodeksu pracy,

2. Cechy osobowości :

·         kreatywność

·         dyskrecja

·         komunikatywność

·         lojalność

·         odporność na stres

·         kultura osobista.

 3. Umiejętności :

·         samodzielność i umiejętność organizacji pracy,

·         umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacja prawa,

·         umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

4. Obsługa urządzeń biurowych.

 

ZAKRES   OBOWIĄZKÓW

·         obsługa administracyjna szkoły pod nadzorem sekretarza szkoły,

·         prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i urlopów,

·         prowadzenie korespondencji z różnymi instytucjami,

·         sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami duplikatów świadectw,

·         prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji szkolnych uczniom

·         prowadzenie ewidencji i zamawianie legitymacji nauczycielskich,

·         wypełnianie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

·         przepisywanie komputerowe pism, dokumentów wewnątrzszkolnych, itp.,

·         wypełnianie danych organizacyjnych do arkusza organizacji pracy  w danym roku szkolnym oraz aneksów np. w programie Excel,

·         sporządzanie wykazów uczniów, pracowników szkoły, emerytów, zgodnie

z potrzebami w tym zakresie,

·         uzupełnianie teczek akt osobowych o nowe dokumenty,

·         przygotowanie harmonogramów pracy pracowników obsługi,

·         przygotowywanie list i prowadzenie zakupów na bieżące remonty w szkole,

·         przygotowywanie danych do SIO, Hermes i PEFRON,

·         przygotowywanie danych do konferencji plenarnych,

·         inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  :

1)       uwierzytelniona przez kandydata kopia dowodu osobistego,

2)       list motywacyjny i CV ( curriculum vitae),

3)       uwierzytelnione przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

4)       zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

5)       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

6)       oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,

7)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( o ile posiada) uwierzytelnione przez kandydata,

9)       oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź o  profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

MIEJSCE , TERMIN  I FORMA SKŁADANIA  OFERT

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie, ul. 3 Maja 16 w godzinach od  8 00 – 14 00  w  kopercie zamkniętej, opisanej imieniem   i nazwiskiem osoby składającej oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu, z dopiskiem „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO REFERENTA w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w  Chorzowie, ul. 3 Maja 16” w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. od 26.06.2012r. do 05.07.2012r.

INNE  INFORMACJE

 Kandydaci,  którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja będzie publikowana na stronie internetowej szkoły www.zs3.bip.chorzow.eu według indywidualnych numerów oferty oraz na tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym (parter) w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3.         

Ostateczna informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zs3.bip.chorzow.eu   oraz na tablicy ogłoszeń na korytarzu szkolnym (parter ) w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie w dniu 12. 07. 2012r.

            Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze obowiązujący w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie znajduje się na stronie internetowej szkoły www.zs3.bip.chorzow.eu

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie

mgr Bożena Piworowicz

 

 osoba odpowiedzialna za treść: DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ, dnia: 2012-06-25
utworzony: 25-06-2012 / modyfikowany: 27-06-2012
wprowadził(a): Beata Wiślińska
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Zespół Szkół Nr 3 w Chorzowie 2018, kontakt: zsschorzow@o2.pl